Dictionary - Woordelys


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

B

Barmhartigheid

Die term barmhartigheid is deesdae nie so bekend nie.

In Engels is dit "mercy" en moet onderskei word van die term genade wat in Engels "grace" is.

Barmhartigheid en genade is nie dieselfde nie.

Barmhartigheid het as die kern daarvan dat `n persoon nie sy verdiende loon kry nie.

God het in Genesis `n geestelike wet neergelê dat enige persoon wat deel het aan die 'eet van die boom van kennis van goed en kwaad', sou sterf.

Alle mense, buiten Jesus, het van die ten slegste by implikasie van hierdie boom geëet en was dus, in terme van die wet van die sonde en die dood, op `n plek waar elkeen sou sterf.

God het medelye met die mensdom se situasie gehad en was barmhartig teenoor die mensdom.

Hy het dit gedoen deur die straf vir sonde ten volle op Jesus te laat neerkom.

Jesus het dus, in plek van die mensdom, die volle straf ontvang en die totaliteit van die ervaring daarvan deurgemaak.

Dus, waar die mens die gevolg van sonde moes dra, inkluis die volle ervaring en uiteinde daarvan, wat die dood sou insluit, kan die individuele mens nou sy of haar straf (en die volle ervaring en uiting daarvan) in Jesus meemaak.  

Omdat iemand wat in Christus is, reeds in Christus gestraf is, vermy die persoon die spesifieke ervaring van die straf vir sonde asook die finale uitkoms van sonde, naamlik die dood.

Dus, omdat so `n persoon een is met die Een wat reeds deur die volle proses van straf is, vermy daardie persoon, as individue, die ervaring daarvan.

Die doktrine van die substituut dood van Jesus kan tereg gekritiseer word, omdat dit die gedagte laat dat die wet van die sonde en die dood, wat op elkeen wat gebore is van toepassing is, eenkant toe geskuif word omdat 'Jesus in die mens se plek gesterf het'.  Dit is so dat Jesus in mens se plek gesterf het, maar wat in korrekte lig gestel moet word is dat die mens, wat Jesus as koning van sy lewe verklaar het, sy loon vir die sonde ontvang het deur in Christus te sterf.  Diegene wat nie in Christus is nie, sal die uiting van die wet van die sonde en dood self moet dra.  Met ander woorde, daar is twee groeperings mense wat van die begin af gebore is - die wat die uiting van die wet van die sonde en die dood self dra en ten volle meemaak tot die uiteinde daarvan, en die wat die uiting van die wet van die sonde en die dood in Jesus meemaak, tot die uiteinde daarvan.

Die medelye wat God met die mens gehad het is dat die in Christus nie die uiting van die wet van die sonde en die dood negatief ervaar het nie, maar onmiddellik die lewe wat in Christus is gekry het (die genade ontvang het).

Met ander woorde, omdat so `n persoon deel in Jesus se straf en dood, vermy die persoon die spesifieke individuele ervaring en uitkoms daarvan (wat die barmhertigheid is), omdat die ervaring en uitkoms geheel en al deur genade oorskadu word (wat die nuwe lewe in Christus is).  

Dus, al is die persoon dood, soos God belowe het in Genesis, het so `n persoon nie sy or haar verdiende loon gekry nie, maar `n heel ander uitkoms, die vermyding van die effek van die straf - die ewige dood (insluitend die ervaring daarvan om dood te gaan).

Dit is uit die voorafgaande duidelik hoekom barmhartigheid en genade verwar word.  Waar dit handel oor `n persoon se redding van die ewige dood is dit twee nousluitende begrippe.  die een (barmhartigheid) hanteer die proses tot en met `n persoon se dood in Christus en die posisionering van die persoon om genade, wat Jesus se lewe is, te ontvang. 

Dit is `n direkte gevolg van die Vader se barmhartigheid wat Hy aan elkeen wat in Christus Jesus is geopenbaar het.F

Faith

Faith is where God’s understanding of reality and your understanding of reality overlap. For us, it is the substance of things hoped for (the promises of God realised in our lives); it is the evidence of the things unseen yet existent (the things in the spirit).

Hebrews 11 is the faith 'Hall of fame', with Hebrews 11:1 setting out the most used verse in the Word to define faith.


G

Genade

Genade en barmhartigheid word baie maal verwar.

Barmhartigheid word ook gedefinieer.

Indien jy God se genade verstaan, sal die resultate van die saak onder bespreking gelykstaande wees aan jou vermoë om God te onberekenbare grootheid rakende die belofte oor die onderwerp wees.

Dus, indien jy vir genesing bid, sal die pad uitgemeet word na gelang van jou vermoë om God op Sy Woord te neem rakende genesing.  As jou verstaan sodanig is dat die genesingspad lank sal neem, 'want sulke dinge neem maar `n tydjie om te herstel', sal die genesingspad langer wees, eerder as korter.

Indien jy geoefen is in die Woord van geregigheid (Hebreërs 5:14), sal die resultate in lyn wees met die jou verstaan van God se karakter en Sy siening oor die saak.


Gregorian Calendar

The Gregorian Calendar is in use in most parts of the world and has 364 and a quarter days.

This calendar is contrasted inter alia by the Hebrew Calendar, that has 360 days and as its base the lunar cycles, in line with God's commandment penned in Genesis 1:16.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar


H

Hissop

Daar is spekulasie oor watter plant die hissop spesifiek was, maar dit wil voorkom of Origanum syriacum (https://en.wikipedia.org/wiki/Origanum_syriacum) wel die hissop plant was wat in die Ou en Nuwe Testament van gelees word.

(Eksodus 12:22, Levitikus 14:1-7, Levitikus 14:33-53, 1 Konings 4:33, Johannes 19:28-30)

Hyssop

There is a lot of speculation about the hyssop plant and which was used, but it seems that the Origanum syriacum (https://en.wikipedia.org/wiki/Origanum_syriacum) would be the hyssop of the times in the Bible.

(Exodus 12:22, Leviticus 14:1-7, Leviticus 14:33-53, 1 Kings 4:33, John 19:28-30)


K

Karaite Judaism

In Karaite Judaism, the Tanakh is viewed as the supreme authority.

https://en.wikipedia.org/wiki/Karaite_JudaismM

Mercy

The term mercy is not so well understood these days.

As a start, mercy and grace are not the same.

Mercy has at its core a message that says a person is not receiving his or her deserved wage, based on an objective adjudication of who they are or what they did.

In Genesis, God laid down a spiritual law that any person who participated in the "eating of the tree of knowledge of good and evil" would die.

All people except Jesus, if you took the best possible position, by implication ate of this tree and were in terms of the law of sin and death destined to deservedly die.

God had compassion on mankind's situation and was merciful to mankind.

He did this by design, allow Jesus to bear the wrath.

So, in mankind's stead, Jesus received the full punishment for sin and experienced the totality thereof.

Thus, where every person had to bear the result of sin, including the full experience and end of it, which would include death, the person can now experience his or her punishment (and full experience and expression) in Jesus.

This is because someone who is in Christ is already punished in Christ.  Hence, the person avoids the specific experience of the punishment for sin as well as the final outcome of sin, namely death.

So, because a person is one with the One who was already subjected to the full punishment, that person avoids, as an individual, the experience thereof.

The doctrine of the substitutionary death of Jesus can rightly be criticized because it leaves one with the thought that the law of sin and death, which applies to everyone born that sinned, is set aside because Jesus died in my place. 

It is so that Jesus died in man's place, but what must be stated in the right light is that man, who declared Jesus king of his life, received his reward for sin by dying in Christ. Those who are not in Christ will have to bear the expression of the law of sin and death themselves. In other words, there are two groupings of people born - those who bear the manifestation of the law of sin and death themselves and fully experience it, and those who escape the expression of the law of sin and death in Christ Jesus.

The compassion God has with man, is that he did not experience the expression of the law of sin and death in Christ, but immediately received the life in Christ (by grace we received).

In other words, because a person shares in Jesus' punishment and death, by being one with Him, the person avoids the specific individual experience and outcome thereof (which is mercy), because the experience and outcome are completely overshadowed by grace (which is the new life in Christ).

So, even though the person died, as God promised in Genesis, such a person did not receive his or her deserved wages, but a completely different outcome: the avoidance of the effect of the punishment - eternal death (including the experience of dying).

It is clear from the foregoing why mercy and grace are confused. Where it is about a person's salvation of eternal death, these are two closely held concepts. The one (mercy) handles the process up to a person's death in Christ and the positioning of the person to receive grace, which is Jesus' life.

It is a direct result of the Father's grace, which He revealed to everyone who is in Christ Jesus.


N

Nisan

The month Nisan is according to the Hebrew calendar the beginning of Spring and is a 30-day month.

Most noticeably, the Passover and the feast of Unleavened Bread is in this time, as instituted by God in Exodus 12.

Tags:

S

Sin

Sin is defined in Strong's dictionary as an offence and rests on the concept of missing the mark (G264).  Interwoven in the concept is to err, to offend or to trespass.

In general, this is not a bad definition, however, it leaves man drifting on an island where you know you cannot reach the required standard by effort and hence it positions you into a perpetual cycle of sinning and repenting (which is good).

In Romans 8, Paul has an in-depth discussion of life in the flesh and life in the spirit.

For the new creation, living in the flesh would be regarded as a sin and the 'goal' subtly moves from keeping a law or a precept to living in Christ, and not in the flesh.

The concept of living in the spirit has as its core to find the place where God is, Christ, and to live there, as opposed to keeping laws and precepts.  This allows for the child of God to meet the moral requirements of God's character, which was codified by the Laws of Moses.

It has now become possible to have as a guiding post, the character of Christ, as opposed to having to rely solely on the codified character of God as found in the Laws of Moses.  Jesus highlighted the difference between the codified character of God as set out in the Laws of Moses and the character of God when He said that if a man that desires a woman that is not his wife, that man commits adultery, whilst the law required you to not commit physical adultery through an illicit act to comply.